Current language is English, see in Farsi.

Mara Be Khane am Bebar

Has Lyrics |  Has Video

Mara Be Khane am Bebar مرا به خانه‌ام ببر
آهنگسازآرمیک  
شاعرایرج جنتی عطایی 
تنظیمآرمیک  

شب اشیان شب زده، چکاوک شکسته پر رسیده ام به ناکجا، مرا بخانه ام ببر کسی بیادعشق نیست، کسی بفکر ما شدن ازان تبار خود شکن، تمامه ای و بغض من از این چراغ مردگی، از این براب سوخت از این پرنده کشتن و از این قفس فروختن چگونه گریه سر کنم، که یار غمگسار نیست مرا بخانه ام ببر، که شهر شهر یار نیست مرا بخانه ام ببر، ستاره دلنواز نیست سکوت نعره میزنم، که شب ترانه ساز نیست مرابخانه ام ببر، که عشق در میانه نیست مرابخانه ام ببر، اگرچه خانه خانه نیست از این چراغ مردگی، از این براب سوختن از این پرنده کشتن و از این قفس فروختن چگونه گریه سر کنم، که یار غمگسار نیست مرا بخانه ام ببر، که شهر شهر یار نیست از این چراغ مردگی، از این براب سوختن از این پرنده کشتن و از این قفس فروختن چگونه گریه سر کنم، که یار غمگسار نیست مرا بخانه ام ببر، که شهر شهر یار نیست مرا بخانه ام ببر، ستاره دلنواز نیست سکوت نعره میزنم، که شب ترانه ساز نیست مرابخانه ام ببر، که عشق در میانه نیست مرابخانه ام ببر، اگرچه خانه خانه نیست از این چراغ مردگی، از این براب سوختن از این پرنده کشتن و از این قفس فروختن چگونه گریه سر کنم، که یار غمگسار نیست مرا بخانه ام ببر، که شهر شهر یار نیست از این چراغ مردگی، از این براب سوختن از این پرنده کشتن و از این قفس فروختن چگونه گریه سر کنم، که یار غمگسار نیست مرا بخانه ام ببر، که شهر شهر یار نیست

داریوش مرا به خانه‌ام ببر

Fan Video
moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store
moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store