Current language is English, see in Farsi.

Deev

Has Lyrics

Deev دیو
دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند؟!
پنهان خورید باده که تکفیر می کنند
گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
تا ریا ورزد و سالوس، مسلمان نشود
رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است
حیوانی که ننوشد می و انسان نشود
اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش
که به تلبیس و حیل، دیو سلیمان نشود
می خور که شیخ و "حافظ" و مفتی و محتسب
چون نیک بنگری، همه تزویر می کنند!!

دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند؟!
پنهان خورید باده
moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store
moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store